Divinum dare, humanum accipere – Davati je božanski, primati je ljudski.


divinum-dare-humanum-accipere-davati-boanski-primati-ljudski
latinske poslovicedivinumdarehumanumacciperedavatibožanskiprimatiljudskidivinum darehumanum accipereaccipere –– davatidavati jeje božanskiprimati jeje ljudskihumanum accipere –accipere – davati– davati jedavati je božanskiprimati je ljudskihumanum accipere – davatiaccipere – davati je– davati je božanskihumanum accipere – davati jeaccipere – davati je božanski

Errare humanum est. – Griješiti je ljudski.Ono što ljudski um napravi, ljudski karakter ga može kontrolisati.Davati samoga sebe je bolje nego samo davati.Beneficium accipere est libertatem vendere. – Primiti uslugu znači prodati svoju slobodu.Ljubav je božanski dar i ona nas, kao i lepota, vreba sa svih strana.Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji, o Bože, i jasno je da im mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati: al' je teško biti čovek, Gospode!