Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.


do-kraja-svog-ivota-neu-zaboraviti-dan-kada-sam-u-svojoj-21-godini-podigao-ruku-i-poloio-graansku-zakletvu-znate-li-koliko-sam-bio-ponosan-bio-sam
arnold Švarcenegerdokrajasvogživotanećuzaboravitidankadasamsvojoj21godinipodigaorukupoložiograđanskuzakletvuznatelikolikobioponosanbiotolikoponosandaceoetaoameričkomzastavomnaramenimado krajakraja svogsvog životaživota nećuneću zaboravitizaboraviti dandan kadakada samsam uu svojojsvojoj 21godini podigaopodigao rukuruku ii položiopoložio građanskugrađansku zakletvuznate lili kolikokoliko samsam biobio ponosanbio samsam tolikotoliko ponosanponosan dada samsam ceoceo dandan šetaošetao sasa američkomameričkom zastavomzastavom nana ramenimado kraja svogkraja svog životasvog života nećuživota neću zaboravitineću zaboraviti danzaboraviti dan kadadan kada samkada sam usam u svojoju svojoj 21godini podigao rukupodigao ruku iruku i položioi položio građanskupoložio građansku zakletvuznate li kolikoli koliko samkoliko sam biosam bio ponosanbio sam tolikosam toliko ponosantoliko ponosan daponosan da samda sam ceosam ceo danceo dan šetaodan šetao sašetao sa američkomsa američkom zastavomameričkom zastavom nazastavom na ramenima

- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.