Došao sam do uverenja da je ceo svet jedna zagonetka, u osnovi bezopasna, koju smo umrsili svojim glupim pokušajima da je razrešimo pretpostavljajući da je zasnovana na nekoj velikoj istini.


doao-sam-do-uverenja-da-ceo-svet-jedna-zagonetka-u-osnovi-bezopasna-koju-smo-umrsili-svojim-glupim-pokuajima-da-razreimo-pretpostavljajui-da
umberto ekodoaosamdouverenjadaceosvetjednazagonetkaosnovibezopasnakojusmoumrsilisvojimglupimpokuajimarazreimopretpostavljajućizasnovanananekojvelikojistinidošao samsam dodo uverenjauverenja dada jeje ceoceo svetsvet jednajedna zagonetkau osnoviosnovi bezopasnakoju smosmo umrsiliumrsili svojimsvojim glupimglupim pokušajimapokušajima dada jeje razrešimorazrešimo pretpostavljajućipretpostavljajući dada jeje zasnovanazasnovana nana nekojnekoj velikojvelikoj istinidošao sam dosam do uverenjado uverenja dauverenja da jeda je ceoje ceo svetceo svet jednasvet jedna zagonetkau osnovi bezopasnakoju smo umrsilismo umrsili svojimumrsili svojim glupimsvojim glupim pokušajimaglupim pokušajima dapokušajima da jeda je razrešimoje razrešimo pretpostavljajućirazrešimo pretpostavljajući dapretpostavljajući da jeda je zasnovanaje zasnovana nazasnovana na nekojna nekoj velikojnekoj velikoj istini

Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet. -Miroslav Mika Antić
ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-ceo-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-ali-treba-da-ivi-tako-da-kad-umre-ceo-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)
htela-da-joj-poklonim-ceo-svet-ja-sam-to-i-ucinio-poklonio-sam-joj-globus