Došao Smak sveta u Srbiju. Gleda oko sebe, pa pomisli u sebi: – Izgleda da sam već bio ovde! … :)


doao-smak-sveta-u-srbiju-gleda-oko-sebe-pa-pomisli-u-sebi-izgleda-da-sam-ve-bio-ovde
doaosmaksvetasrbijugledaokosebepapomislisebiizgledadasamvećbioovdedošao smaksmak svetasveta uu srbijugleda okooko sebepa pomislipomisli uu sebi– izgledaizgleda dada samsam većveć biobio ovdedošao smak svetasmak sveta usveta u srbijugleda oko sebepa pomisli upomisli u sebi– izgleda daizgleda da samda sam većsam već bioveć bio ovdedošao smak sveta usmak sveta u srbijupa pomisli u sebi– izgleda da samizgleda da sam većda sam već biosam već bio ovdedošao smak sveta u srbiju– izgleda da sam većizgleda da sam već bioda sam već bio ovde

Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima. -Miroslav Mika Antić
izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. -Otac Tadej
treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide