Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen sa znanjem.


dobar-ivot-nadahnut-ljubavlju-i-vo-znanjem
bertrand raseldobarživotnadahnutljubavljuvođenznanjemdobar životživot jeje nadahnutnadahnut ljubavljuljubavlju ii vođenvođen sasa znanjemdobar život ježivot je nadahnutje nadahnut ljubavljunadahnut ljubavlju iljubavlju i vođeni vođen savođen sa znanjemdobar život je nadahnutživot je nadahnut ljubavljuje nadahnut ljubavlju inadahnut ljubavlju i vođenljubavlju i vođen sai vođen sa znanjemdobar život je nadahnut ljubavljuživot je nadahnut ljubavlju ije nadahnut ljubavlju i vođennadahnut ljubavlju i vođen saljubavlju i vođen sa znanjem

Težnja za znanjem, mislim, ponajviše je potaknuta ljubavlju za moći.Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem.Silno je teško dosegnuti mir i sreću kad smo ispunjeni takmičarskim duhom i mržnjom. Zato je život ispunjen ljubavlju vrlo, vrlo važan i dragocen za ljudsko društvo.Bogastva se stvaraju znanjem, poseduju sa strahom, a napuštaju sa tugom.Ne budi lukav sa znanjem pred čovjekom koji žedni za njim.Rizikujući da ispadnem smešan, dozvolite mi da kažem da je pravi revolucionar vođen velikim osećanjem ljubavi. Nemoguće je zamisliti iskrenog revolucionara kojem nedostaje ova osobina.