Dobar muž nikada ne ide prvi na spavanje noću, niti je zadnji koji se budi ujutro.


dobar-mu-nikada-ne-ide-prvi-na-spavanje-nou-niti-zadnji-koji-se-budi-ujutro
onore de balzakdobarmužnikadaneideprvinaspavanjenoćunitizadnjikojisebudiujutrodobar mužmuž nikadanikada nene ideide prviprvi nana spavanjespavanje noćuniti jeje zadnjizadnji kojikoji sese budibudi ujutrodobar muž nikadamuž nikada nenikada ne idene ide prviide prvi naprvi na spavanjena spavanje noćuniti je zadnjije zadnji kojizadnji koji sekoji se budise budi ujutrodobar muž nikada nemuž nikada ne idenikada ne ide prvine ide prvi naide prvi na spavanjeprvi na spavanje noćuniti je zadnji kojije zadnji koji sezadnji koji se budikoji se budi ujutrodobar muž nikada ne idemuž nikada ne ide prvinikada ne ide prvi nane ide prvi na spavanjeide prvi na spavanje noćuniti je zadnji koji seje zadnji koji se budizadnji koji se budi ujutro

Od pilula za spavanje je za spavanje mnogo delotvorniji seks. xD
od-pilula-za-spavanje-za-spavanje-mnogo-delotvorniji-seks-xd
Dobročinstvo nikada ne ponižava onog koji od nje nešto dobija, niti ga kuje lancima zahvalnosti, jer poklon nije ni namenjen njemu, već Bogu. -Antoan de Sent Egziperi
dobroinstvo-nikada-ne-poniava-onog-koji-od-nje-neto-dobija-niti-ga-kuje-lancima-zahvalnosti-jer-poklon-nije-namenjen-njemu-ve-bogu
Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti