Dobar savet se gotovo uvek ignoriše, ali to nije razlog da ga ne udelimo.


dobar-savet-se-gotovo-uvek-ignorie-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-udelimo
agata kristidobarsavetsegotovouvekignoriealitonijerazlogdaganeudelimodobar savetsavet sese gotovogotovo uvekuvek ignorišenije razlograzlog dada gaga nene udelimodobar savet sesavet se gotovose gotovo uvekgotovo uvek ignorišeali to nijenije razlog darazlog da gada ga nega ne udelimodobar savet se gotovosavet se gotovo uvekse gotovo uvek ignorišeali to nije razlognije razlog da garazlog da ga neda ga ne udelimodobar savet se gotovo uveksavet se gotovo uvek ignorišeali to nije razlog danije razlog da ga nerazlog da ga ne udelimo

Dobar savet će uvek biti zanemaren, ali to nije razlog da ga ne treba dati.Ženski savet nije Bog zna šta, ali je glup onaj ko ga ne posluša.Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog postojanja.Ja sam uvek zauzeta, što je možda glavni razlog zašto sam uvek dobro.Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…