Dobra volja ako nije prosvijećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i samo zlo.


dobra-volja-ako-nije-prosvijeena-moe-uiniti-isto-toliko-zla-koliko-i-samo-zlo
albert kamidobravoljaakonijeprosvijećenamožeučinitiistotolikozlakolikosamozlodobra voljavolja akoako nijenije prosvijećenamože učinitiučiniti istoisto tolikotoliko zlakoliko ii samosamo zlodobra volja akovolja ako nijeako nije prosvijećenamože učiniti istoučiniti isto tolikoisto toliko zlakoliko i samoi samo zlodobra volja ako nijevolja ako nije prosvijećenamože učiniti isto tolikoučiniti isto toliko zlakoliko i samo zlodobra volja ako nije prosvijećenamože učiniti isto toliko zla

Niko mi od ljudi ne može učiniti zlo ako u meni nema ranjivo mesto.Neka ti volja ne galami, ako ti moć može samo šaptati.Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.Ljudska sreća sastavljena od isto toliko delova koliko joj ih još nedostaje.