Dobre reči mogu biti kratke i jednostavne za izgovaranje, ali njihov odjek je beskrajan.


dobre-rei-mogu-biti-kratke-i-jednostavne-za-izgovaranje-ali-njihov-odjek-beskrajan
majka terezadobrerečimogubitikratkejednostavnezaizgovaranjealinjihovodjekbeskrajandobre rečireči mogumogu bitibiti kratkekratke ii jednostavnejednostavne zaza izgovaranjeali njihovnjihov odjekodjek jeje beskrajandobre reči mogureči mogu bitimogu biti kratkebiti kratke ikratke i jednostavnei jednostavne zajednostavne za izgovaranjeali njihov odjeknjihov odjek jeodjek je beskrajandobre reči mogu bitireči mogu biti kratkemogu biti kratke ibiti kratke i jednostavnekratke i jednostavne zai jednostavne za izgovaranjeali njihov odjek jenjihov odjek je beskrajandobre reči mogu biti kratkereči mogu biti kratke imogu biti kratke i jednostavnebiti kratke i jednostavne zakratke i jednostavne za izgovaranjeali njihov odjek je beskrajan

Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme.Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.Detinjstvo i ono što smo u njemu doživeli zbilja je izvor svih naših snaga i inspiracija. Lepotu kojoj smo se tada divili ne pomrači nijedna s kojom se posle sretamo. Meni nijedno more, nijedna ravnica ne mogu zameniti brda, niti mi ijedna reka i njen huk mogu pomračiti lepotu gorskih potoka i njihov žubor. Rečima koje smo u detinjstvu naučili najlakše se i najradije izražavamo.Mnogi imaju neki nesvršen račun sa životom,ali pri tom život je uvijek njihov dužnik.