Dobre reči mogu biti kratke i jednostavne za izgovaranje, ali njihov odjek je beskrajan.


dobre-rei-mogu-biti-kratke-i-jednostavne-za-izgovaranje-ali-njihov-odjek-beskrajan
majka terezadobrerečimogubitikratkejednostavnezaizgovaranjealinjihovodjekbeskrajandobre rečireči mogumogu bitibiti kratkekratke ii jednostavnejednostavne zaza izgovaranjeali njihovnjihov odjekodjek jeje beskrajandobre reči mogureči mogu bitimogu biti kratkebiti kratke ikratke i jednostavnei jednostavne zajednostavne za izgovaranjeali njihov odjeknjihov odjek jeodjek je beskrajandobre reči mogu bitireči mogu biti kratkemogu biti kratke ibiti kratke i jednostavnekratke i jednostavne zai jednostavne za izgovaranjeali njihov odjek jenjihov odjek je beskrajandobre reči mogu biti kratkereči mogu biti kratke imogu biti kratke i jednostavnebiti kratke i jednostavne zakratke i jednostavne za izgovaranjeali njihov odjek je beskrajan

Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči. -Meša Selimović
ovek-dodue-najee-govori-radi-sebe-ali-mora-da-oseti-odjek-svojih-rei
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme. -Nikola Kopernik
stvari-o-kojima-ja-sada-govorim-mogu-biti-neshvatljive-ali-e-postati-jasnije-u-svoje-odgovarajue-vreme