Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.


dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
dobrodelodvaputapružazadovoljstvoprviputkadgačinidrugividinjegoveplodovedobro delodelo dvadva putaputa pružapruža zadovoljstvoprvi putput kadkad gaga činiščiniš ii drugidrugi putput kadkad vidišvidiš njegovenjegove plodovedobro delo dvadelo dva putadva puta pružaputa pruža zadovoljstvoprvi put kadput kad gakad ga činišga činiš ičiniš i drugii drugi putdrugi put kadput kad vidiškad vidiš njegovevidiš njegove plodovedobro delo dva putadelo dva puta pružadva puta pruža zadovoljstvoprvi put kad gaput kad ga činiškad ga činiš iga činiš i drugičiniš i drugi puti drugi put kaddrugi put kad vidišput kad vidiš njegovekad vidiš njegove plodovedobro delo dva puta pružadelo dva puta pruža zadovoljstvoprvi put kad ga činišput kad ga činiš ikad ga činiš i drugiga činiš i drugi putčiniš i drugi put kadi drugi put kad vidišdrugi put kad vidiš njegoveput kad vidiš njegove plodove

Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.
aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar