Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.


dobro-guram-kroz-ivot-buran-i-mada-ivim-dosta-sreno-ja-nemam-nikoga-konkretno-uz-kog-bi-bio-i-srean-i-lud-i-tako-miran-i-siguran-svud-ja-nemam-nikog
Đorđe balaševićdobroguramkrozživotburanmadaživimdostasrećnojanemamnikogakonkretnouzkogbibiosrećanludtakomiransiguransvudnikogdamatapričamisvatasvunoćdobro guramkroz životživot buranburan ii madamada živimživim dostadosta srećnoja nemamnemam nikoganikoga konkretnouz kogkog bibi biobio ii srećansrećan ii ludlud ii takotako miranmiran ii siguransiguran svudja nemamnemam nikognikog dada maštamašta ii pričapriča mimi svaštasvašta svusvu noćkroz život buranživot buran iburan i madai mada živimmada živim dostaživim dosta srećnoja nemam nikoganemam nikoga konkretnouz kog bikog bi biobi bio ibio i srećani srećan isrećan i ludi lud ilud i takoi tako mirantako miran imiran i sigurani siguran svudja nemam nikognemam nikog danikog da maštada mašta imašta i pričai priča mipriča mi svaštami svašta svusvašta svu noć

Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje. -Čarls Bukovski
ja-stvarno-nemam-ljubav-kome-da-dam-ali-i-nemam-nikoga-ko-to-zasluuje
Plašim se da ostvarim svoj san pa da posle više nemam razloga da živim. -Paulo Koeljo
plaim-se-da-ostvarim-svoj-san-pa-da-posle-vie-nemam-razloga-da-ivim
Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi. -Kobi Brajant
jedna-stvar-koju-morate-da-znate-o-meni-da-nemam-filter-kada-su-u-pitanju-miljenja-zaista-nemam-problem-da-iskaem-no-ono-to-mislim-o-nekoj-osobi
..Ja nemam vise razloga da zivim..Ja nemam vise cemu da se divim..
ja-nemam-vise-razloga-da-zivimja-nemam-vise-cemu-da-se-divim
I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. -Apostol Pavao
i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam