Dobro ima sputane ruke, jer se uvijek nečega ustručava, dok je zlo slobodno, jer se ničega ne ustručava.


dobro-ima-sputane-ruke-jer-se-uvijek-neega-ustruava-dok-zlo-slobodno-jer-se-ega-ne-ustruava
tadeusz kotarbinskidobroimasputanerukejerseuvijeknečegaustručavadokzloslobodnoničeganeustručavadobro imaima sputanesputane rukejer sese uvijekuvijek nečeganečega ustručavadok jeje zlozlo slobodnojer sese ničeganičega nene ustručavadobro ima sputaneima sputane rukejer se uvijekse uvijek nečegauvijek nečega ustručavadok je zloje zlo slobodnojer se ničegase ničega neničega ne ustručavadobro ima sputane rukejer se uvijek nečegase uvijek nečega ustručavadok je zlo slobodnojer se ničega nese ničega ne ustručavajer se uvijek nečega ustručavajer se ničega ne ustručava

Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom. -Nikolaj Velimirović
mrzi-na-zlo-no-ne-mrzi-na-oveka-koji-ini-zlo-jer-bolesnik-ako-moe-i-bolesnika-no-ne-ubijaj-ga-mrnjom-svojom
Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav. -Otac Tadej
svako-dobro-i-svako-zlo-potie-od-misli-jer-smo-mi-misleni-aparat-utiemo-ak-i-na-biljni-svet-budui-da-i-biljni-svet-ima-nervni-sistem-svi-oekuju-mir
Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti. -Poslovice korisnika
svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno