Dobro može da postoji bez zla, dok zlo ne može da postoji bez dobra.


dobro-moe-da-postoji-bez-zla-dok-zlo-ne-moe-da-postoji-bez-dobra
toma akvinskidobromožedapostojibezzladokzlonedobradobro možemože dada postojipostoji bezbez zladok zlozlo nene možemože dada postojipostoji bezbez dobradobro može damože da postojida postoji bezpostoji bez zladok zlo nezlo ne možene može damože da postojida postoji bezpostoji bez dobradobro može da postojimože da postoji bezda postoji bez zladok zlo ne možezlo ne može dane može da postojimože da postoji bezda postoji bez dobradobro može da postoji bezmože da postoji bez zladok zlo ne može dazlo ne može da postojine može da postoji bezmože da postoji bez dobra

Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.