Dobro je poznato da je ključni faktor uspeha ne znati da je ono šta pokušavaš da učiniš nemoguće.


dobro-poznato-da-klju-faktor-uspeha-ne-znati-da-ono-pokuava-da-uini-nemogue
teri pračetdobropoznatodaključnifaktoruspehaneznationotapokuavaučininemogućedobro jeje poznatopoznato dada jeje ključniključni faktoruspeha nene znatiznati dada jeje onoono štašta pokušavašpokušavaš dada učinišučiniš nemogućedobro je poznatoje poznato dapoznato da jeda je ključnije ključni faktorključni faktor uspehafaktor uspeha neuspeha ne znatine znati daznati da jeda je onoje ono štaono šta pokušavaššta pokušavaš dapokušavaš da učinišda učiniš nemogućedobro je poznato daje poznato da jepoznato da je ključnida je ključni faktorje ključni faktor uspehaključni faktor uspeha nefaktor uspeha ne znatiuspeha ne znati dane znati da jeznati da je onoda je ono štaje ono šta pokušavašono šta pokušavaš dašta pokušavaš da učinišpokušavaš da učiniš nemogućedobro je poznato da jeje poznato da je ključnipoznato da je ključni faktorda je ključni faktor uspehaje ključni faktor uspeha neključni faktor uspeha ne znatifaktor uspeha ne znati dauspeha ne znati da jene znati da je onoznati da je ono štada je ono šta pokušavašje ono šta pokušavaš daono šta pokušavaš da učiniššta pokušavaš da učiniš nemoguće

Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo…Ako možeš da učiniš dobro delo, da ukažeš ljubav nekome, imaj uvek na umu da to treba odmah da učiniš, jer ćeš propustiti priliku i ona ti se neće vratiti.Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Ako želiš znati šta je u čovekovom srcu, slušaj šta govori.Plati šta duguješ, pa ćeš znati šta imaš.Da li ti je poznato ono kada se dopisujes sa nekim, nakon nekog vremena se skontate, provodite vreme zajedno, uzivate, smejete se, svadjate :)& ...