Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo…


dobro-znati-ljudi-misle-i-govore-ali-ne-treba-svakoga-goniti-koji-to-protivno-rekne-osobito-ljude-koji-po-nesrei-imaju-pravo
vuk stefanović karadžićdobroznatitaljudimislegovorealinetrebasvakogagonitikojitoprotivnorekneosobitoljudekojiponesrećiimajupravo…dobro jeje znatiznati štašta ljudiljudi mislemisle ii govoreali nene trebatreba svakogasvakoga gonitigoniti kojikoji štošto protivnoprotivno rekneosobito ljudeljude kojipo nesrećiimaju pravo…dobro je znatije znati štaznati šta ljudišta ljudi misleljudi misle imisle i govoreali ne trebane treba svakogatreba svakoga gonitisvakoga goniti kojigoniti koji štokoji što protivnošto protivno rekneosobito ljude kojidobro je znati štaje znati šta ljudiznati šta ljudi mislešta ljudi misle iljudi misle i govoreali ne treba svakogane treba svakoga gonititreba svakoga goniti kojisvakoga goniti koji štogoniti koji što protivnokoji što protivno reknedobro je znati šta ljudije znati šta ljudi misleznati šta ljudi misle išta ljudi misle i govoreali ne treba svakoga gonitine treba svakoga goniti kojitreba svakoga goniti koji štosvakoga goniti koji što protivnogoniti koji što protivno rekne

Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje. -Kahlil Gibran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-njenost-kukavnost-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utanje-neznanje
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle