Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...


doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da
dođedankadaneželidaprogovorirečkadmislinanetopoželimnogoznatitrebasamomalokadanisidođe dandan kadakada nene želišželiš dada progovorišprogovoriš nini rečkad mislišmisliš nana neštokad poželišpoželiš mnogoznaš dada titi trebatreba samosamo malokada želišželiš dada nisiznaš dadadođe dan kadadan kada nekada ne želišne želiš daželiš da progovorišda progovoriš niprogovoriš ni rečkad misliš namisliš na neštokad poželiš mnogoa znaš daznaš da tida ti trebati treba samotreba samo malokada želiš daželiš da nisia znaš daznaš dadođe dan kada nedan kada ne želiškada ne želiš dane želiš da progovorišželiš da progovoriš nida progovoriš ni rečkad misliš na neštoa znaš da tiznaš da ti trebada ti treba samoti treba samo malokada želiš da nisia znaš dadođe dan kada ne želišdan kada ne želiš dakada ne želiš da progovorišne želiš da progovoriš niželiš da progovoriš ni reča znaš da ti trebaznaš da ti treba samoda ti treba samo malo

Žene su kao lutke. Možeš se igrati njima kako želiš i baciti ih kad poželiš! Ali, znaš šta? Pravi muškarac se nikada ne igra lutkama. -Meša Selimović
ene-su-kao-lutke-moe-se-igrati-njima-kako-eli-i-baciti-ih-kad-poeli-ali-zna-pravi-mukarac-se-nikada-ne-igra-lutkama
Kada nešto istinski želiš, ceo univerzum se ujedini u želji da ti pomogne da to i ostvariš. -Paulo Koeljo
kada-neto-istinski-eli-ceo-univerzum-se-ujedini-u-elji-da-ti-pomogne-da-to-i-ostvari
Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.
kad-god-ne-zna-da-radi-sobom-opusti-se