Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe.


doe-vreme-kada-se-jednostavno-povue-od-svih-pa-i-od-onih-koji-ti-tako-puno-znae-uveri-ih-da-odluio-i-pusti-ih-da-budu-sre-daleko-od-tebe
Žarko lauševićdođevremekadasejednostavnopovučeodsvihpaonihkojititakopunoznačeuveriihdaodlučiopustibudusrećnidalekotebedođe vremevreme kadakada sese jednostavnojednostavno povučešpovučeš odod svihpa ii odod onihonih kojikoji titi takotako punopuno značeuveriš ihih dada sisi odlučioodlučio ii pustišpustiš ihih dada budubudu srećnisrećni dalekodaleko odod tebedođe vreme kadavreme kada sekada se jednostavnose jednostavno povučešjednostavno povučeš odpovučeš od svihpa i odi od onihod onih kojionih koji tikoji ti takoti tako punotako puno značeuveriš ih daih da sida si odlučiosi odlučio iodlučio i pustiši pustiš ihpustiš ih daih da bududa budu srećnibudu srećni dalekosrećni daleko oddaleko od tebe

Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe. -Frida Kalo
ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe
Dođe vreme kada pametni zaćute, budale progovore, a fukara se obogati. -Ivo Andrić
doe-vreme-kada-pametni-zaute-budale-progovore-a-fukara-se-obogati
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Ne treba mi prijatelj koji se menja kada se ja promenim i koji klimne kada ja klimnem; moja senka to radi puno bolje. -Plutarh
ne-treba-mi-prijatelj-koji-se-menja-kada-se-ja-promenim-i-koji-klimne-kada-ja-klimnem-moja-senka-to-radi-puno-bolje