Dok svi kukakaju o kojekakvim problemima, ja i dalje verujem, đavo ga odneo, da na svetu ima i lepih stvari. A ima ih. Verujte...


dok-svi-kukakaju-o-kojekakvim-problemima-ja-i-dalje-verujem-avo-ga-odneo-da-na-svetu-ima-i-lepih-stvari-a-ima-ih-verujte
miroslav mika antićdoksvikukakajukojekakvimproblemimajadaljeverujemđavogaodneodanasvetuimalepihstvariihverujtedok svisvi kukakajukukakaju oo kojekakvimkojekakvim problemimaja ii daljedalje verujemđavo gaga odneoda nana svetusvetu imaima ii lepihlepih stvariima ihdok svi kukakajusvi kukakaju okukakaju o kojekakvimo kojekakvim problemimaja i daljei dalje verujemđavo ga odneoda na svetuna svetu imasvetu ima iima i lepihi lepih stvaria ima ihdok svi kukakaju osvi kukakaju o kojekakvimkukakaju o kojekakvim problemimaja i dalje verujemda na svetu imana svetu ima isvetu ima i lepihima i lepih stvaridok svi kukakaju o kojekakvimsvi kukakaju o kojekakvim problemimada na svetu ima ina svetu ima i lepihsvetu ima i lepih stvari

I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se
Sve ima lepotu, ali nemogu je svi videti. -Konfučije
sve-ima-lepotu-ali-nemogu-svi-videti