Dok svijet ne prestane vjerovati ljekarima, dotle će biti i kobnih zabuna. Ja se najradije liječim grožđanim sokom.


dok-svijet-ne-prestane-vjerovati-ljekarima-dotle-e-biti-i-kobnih-zabuna-ja-se-najradije-lijeim-groanim-sokom
fernandeldoksvijetneprestanevjerovatiljekarimadotlećebitikobnihzabunajasenajradijeliječimgrožđanimsokomdok svijetsvijet nene prestaneprestane vjerovativjerovati ljekarimadotle ćeće bitibiti ii kobnihkobnih zabunaja sese najradijenajradije liječimliječim grožđanimgrožđanim sokomdok svijet nesvijet ne prestanene prestane vjerovatiprestane vjerovati ljekarimadotle će bitiće biti ibiti i kobnihi kobnih zabunaja se najradijese najradije liječimnajradije liječim grožđanimliječim grožđanim sokomdok svijet ne prestanesvijet ne prestane vjerovatine prestane vjerovati ljekarimadotle će biti iće biti i kobnihbiti i kobnih zabunaja se najradije liječimse najradije liječim grožđanimnajradije liječim grožđanim sokomdok svijet ne prestane vjerovatisvijet ne prestane vjerovati ljekarimadotle će biti i kobnihće biti i kobnih zabunaja se najradije liječim grožđanimse najradije liječim grožđanim sokom

Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima.Bolje je vjerovati u svašta, nego ne vjerovati ni u šta.Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška.