Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.


dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
mahatma gandidoklegodmilioniživegladineznanjusvakogčovekakojiseobrazovaonanjihovračunnjimanebrinetrebasmatratiizdajnikomdokle godgod milionimilioni živežive uu gladigladi ii neznanjusvakog čovekačoveka kojikoji sese obrazovaoobrazovao nana njihovnjihov računkoji oo njimanjima nene brinetreba smatratismatrati izdajnikomdokle god milionigod milioni živemilioni žive užive u gladiu gladi igladi i neznanjusvakog čoveka kojičoveka koji sekoji se obrazovaose obrazovao naobrazovao na njihovna njihov računa koji okoji o njimao njima nenjima ne brinetreba smatrati izdajnikomdokle god milioni živegod milioni žive umilioni žive u gladižive u gladi iu gladi i neznanjusvakog čoveka koji sečoveka koji se obrazovaokoji se obrazovao nase obrazovao na njihovobrazovao na njihov računa koji o njimakoji o njima neo njima ne brinedokle god milioni žive ugod milioni žive u gladimilioni žive u gladi ižive u gladi i neznanjusvakog čoveka koji se obrazovaočoveka koji se obrazovao nakoji se obrazovao na njihovse obrazovao na njihov računa koji o njima nekoji o njima ne brine

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati. -Bendžamin Dizraeli
ar-prve-ljubavi-u-naem-neznanju-da-ona-moe-svakog-trenutka-prestati