Doktori su isti kao advokati, jedina razlika je u tome što vas advokati samo opljačkaju, dok vas doktori opljačkaju i ubiju.


doktori-su-isti-kao-advokati-jedina-razlika-u-tome-to-vas-advokati-samo-opljakaju-dok-vas-doktori-opljakaju-i-ubiju
Čehovdoktorisuistikaoadvokatijedinarazlikatometovasadvokatisamoopljačkajudokdoktoriopljačkajuubijudoktori susu istiisti kaokao advokatijedina razlikarazlika jeu tometome štošto vasvas advokatiadvokati samosamo opljačkajudok vasvas doktoridoktori opljačkajuopljačkaju ii ubijudoktori su istisu isti kaoisti kao advokatijedina razlika jerazlika je uje u tomeu tome štotome što vasšto vas advokativas advokati samoadvokati samo opljačkajudok vas doktorivas doktori opljačkajudoktori opljačkaju iopljačkaju i ubijudoktori su isti kaosu isti kao advokatijedina razlika je urazlika je u tomeje u tome štou tome što vastome što vas advokatišto vas advokati samovas advokati samo opljačkajudok vas doktori opljačkajuvas doktori opljačkaju idoktori opljačkaju i ubijudoktori su isti kao advokatijedina razlika je u tomerazlika je u tome štoje u tome što vasu tome što vas advokatitome što vas advokati samošto vas advokati samo opljačkajudok vas doktori opljačkaju ivas doktori opljačkaju i ubiju

Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste. -Andre Žid
bolje-da-vas-mrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-neega-to-niste
Kada ne bi postojali loši ljudi, ne bi postojali ni dobri advokati. -Čarls Dikens
kada-ne-bi-postojali-loi-ljudi-ne-bi-postojali-dobri-advokati
Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmedju-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim