Dom treba spasiti, pa makar trebalo zbog toga i stotinu puta lagati.


dom-treba-spasiti-pa-makar-trebalo-zbog-toga-i-stotinu-puta-lagati
indijska poslovicadomtrebaspasitipamakartrebalozbogtogastotinuputalagatidom trebatreba spasitipa makarmakar trebalotrebalo zbogzbog togatoga ii stotinustotinu putaputa lagatidom treba spasitipa makar trebalomakar trebalo zbogtrebalo zbog togazbog toga itoga i stotinui stotinu putastotinu puta lagatipa makar trebalo zbogmakar trebalo zbog togatrebalo zbog toga izbog toga i stotinutoga i stotinu putai stotinu puta lagatipa makar trebalo zbog togamakar trebalo zbog toga itrebalo zbog toga i stotinuzbog toga i stotinu putatoga i stotinu puta lagati

Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca. -Italijanske poslovice
bolje-iveti-makar-i-jedan-dan-kao-lav-nego-stotinu-godina-kao-ovca
Oprezni stotinu puta predje preko vode,a opet je uvek iznova štapom proverava. -Bugarske poslovice
oprezni-stotinu-puta-predje-preko-vodea-opet-uvek-iznova-tapom-proverava