Domaća televizijska serija Partizanska eskadrila nije dobro pedagoški osmišljena. Poznati domaći kauboji kao od šale satiru fašističke Indijance. Ne smemo dozvoliti da naša deca i unuci žale što nisu živeli onda kad je sve bilo lako, jednostavno i lepo. Neistinito prikazivanje onog vremena je najteža optužba protiv vremena u kome živimo.


domaa-televizijska-serija-partizanska-eskadrila-nije-dobro-pedagoki-osmiljena-poznati-domai-kauboji-kao-od-ale-satiru-faistike-indijance-ne-smemo
duško radovićdomaćatelevizijskaserijapartizanskaeskadrilanijedobropedagokiosmiljenapoznatidomaćikaubojikaoodalesatirufaističkeindijancenesmemodozvolitidanaadecaunucižaletonisuživeliondakadsvebilolakojednostavnoleponeistinitoprikazivanjeonogvremenanajtežaoptužbaprotivkomeživimodomaća televizijskatelevizijska serijaserija partizanskapartizanska eskadrilaeskadrila nijenije dobrodobro pedagoškipedagoški osmišljenapoznati domaćidomaći kaubojikauboji kaokao odod šalešale satirusatiru fašističkefašističke indijancene smemosmemo dozvolitidozvoliti dada našanaša decadeca ii unuciunuci žaležale štošto nisunisu živeliživeli ondaonda kadkad jeje svesve bilobilo lakojednostavno ii leponeistinito prikazivanjeprikazivanje onogonog vremenavremena jeje najtežanajteža optužbaoptužba protivprotiv vremenavremena uu komekome živimodomaća televizijska serijatelevizijska serija partizanskaserija partizanska eskadrilapartizanska eskadrila nijeeskadrila nije dobronije dobro pedagoškidobro pedagoški osmišljenapoznati domaći kaubojidomaći kauboji kaokauboji kao odkao od šaleod šale satirušale satiru fašističkesatiru fašističke indijancene smemo dozvolitismemo dozvoliti dadozvoliti da našada naša decanaša deca ideca i unucii unuci žaleunuci žale štožale što nisušto nisu živelinisu živeli ondaživeli onda kadonda kad jekad je sveje sve bilosve bilo lakojednostavno i leponeistinito prikazivanje onogprikazivanje onog vremenaonog vremena jevremena je najtežaje najteža optužbanajteža optužba protivoptužba protiv vremenaprotiv vremena uvremena u komeu kome živimo

Ali ponekad, ne tako često, kad mi se zgadi laž, onda govorim istinu. Crno je, u teškom vremenu živimo, a živimo jadno i sramotno. Utjeha je samo što će oni koji budu posle nas živjeli, preturiti preko glave još teža vremena, i pominjati naše dane kao srećne.Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.Droge su gubitak vremena. One uništavaju tvoje sećanje i tvoje samopoštovanje, kao i sve što ide sa tvojim samopouzdanjem. U njima nema ništa dobro.Nekad potrošimo mnogo snage i vremena pokušavajući da prežalimo. Neki prežale, neki ne prežale, a neki shvate da nisu ni imali za čim da žale. Njima je najteže.Ljudi se žale na kratkoću vremena, a jednako se trude da ga prekrate.U drevna vremena mačke su bile obožavane kao božanstva; i nisu to zaboravile.