Doneo petao nojevo jaje pred kokoške i kaže: – Dame, nije da vam nešto zameram, ali vidite kako se to radi u inostranstvu!


doneo-petao-nojevo-jaje-pred-kokoke-i-kae-dame-nije-da-vam-neto-zameram-ali-vidite-kako-se-to-radi-u-inostranstvu
doneopetaonojevojajepredkokokekažedamenijedavamnetozameramalividitekakosetoradiinostranstvudoneo petaopetao nojevonojevo jajejaje predpred kokoškekokoške ii kaže– damenije dada vamvam neštonešto zameramali viditevidite kakokako seradi uu inostranstvudoneo petao nojevopetao nojevo jajenojevo jaje predjaje pred kokoškepred kokoške ikokoške i kaženije da vamda vam neštovam nešto zameramali vidite kakovidite kako sese to radiradi u inostranstvudoneo petao nojevo jajepetao nojevo jaje prednojevo jaje pred kokoškejaje pred kokoške ipred kokoške i kaženije da vam neštoda vam nešto zameramali vidite kako sekako se to radise to radi udoneo petao nojevo jaje predpetao nojevo jaje pred kokoškenojevo jaje pred kokoške ijaje pred kokoške i kaženije da vam nešto zameramvidite kako se to radikako se to radi use to radi u inostranstvu

Dizajn je zanimljiva reč. Neki ljudi misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali naravno, ako pogledate dublje, to je zapravo kako nešto radi. -Stiv Džobs
dizajn-zanimljiva-re-neki-ljudi-misle-da-dizajn-znai-kako-neto-izgleda-ali-naravno-ako-pogledate-dublje-to-zapravo-kako-neto-radi
Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. -Konfučije
kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae
Možda je ovo čudno, ali samo kada vidite ljude kako su blesavi shvatate koliko ih zapravo volite. -Agata Kristi
moda-ovo-udno-ali-samo-kada-vidite-ljude-kako-su-blesavi-shvatate-koliko-ih-zapravo-volite
Nije teško znati kako se nešto radi. Teško je samo to raditi. -Sokrat
nije-teko-znati-kako-se-neto-radi-teko-samo-to-raditi
Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo. -Tomas Edison
samo-zato-to-neto-ne-radi-onako-kako-planirao-ne-znai-da-to-i-neupotrebljivo