Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku.


doputam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-su-mogli-zaboraviti-da-su-imali-majku
ugo foscolodoputamdaklevećuženesamoonikojisumoglizaboravitiimalimajkudopuštam dada klevećukleveću ženežene samosamo onioni kojikoji susu moglimogli zaboravitizaboraviti dada susu imaliimali majkudopuštam da klevećuda kleveću ženekleveću žene samožene samo onisamo oni kojioni koji sukoji su moglisu mogli zaboravitimogli zaboraviti dazaboraviti da suda su imalisu imali majkudopuštam da kleveću ženeda kleveću žene samokleveću žene samo onižene samo oni kojisamo oni koji suoni koji su moglikoji su mogli zaboravitisu mogli zaboraviti damogli zaboraviti da suzaboraviti da su imalida su imali majkudopuštam da kleveću žene samoda kleveću žene samo onikleveću žene samo oni kojižene samo oni koji susamo oni koji su moglioni koji su mogli zaboravitikoji su mogli zaboraviti dasu mogli zaboraviti da sumogli zaboraviti da su imalizaboraviti da su imali majku

Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku. -Bertrand Rasel
dozvoljavam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-priznaju-da-su-zaboravili-kako-su-imali-majku
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje
Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima. -Paulo Koeljo
godine-mogu-da-uspore-hod-samo-onima-koji-nikad-nisu-imali-hrabrosti-da-idu-vlastitim-koracima