Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.


dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu
karlo binidosadajednajedinarečkratkakojaimasamoestslovaalinjendoživljajknjigakojučovekzaživotanebimogaoprelistatipanabrzinudosada jeje jednajedna jedinajedina rečkratka rečkoja imaima samosamo šestšest slovaali njennjen doživljajdoživljaj jecela knjigaknjiga kojukoju čovekčovek zaza životaživota nene bibi mogaomogao prelistatipa nini nana brzinudosada je jednaje jedna jedinajedna jedina rečkoja ima samoima samo šestsamo šest slovaali njen doživljajnjen doživljaj jedoživljaj je celaje cela knjigacela knjiga kojuknjiga koju čovekkoju čovek začovek za životaza života neživota ne bine bi mogaobi mogao prelistatipa ni nani na brzinu

Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla. -Alfred Hičkok
sreno-oenjen-samo-onaj-ovek-koji-razume-svaku-re-koju-njegova-ena-nije-rekla
Ljubav, reč od 5 slova, 2 samoglasnika, 3 suglasnika i 2 idiota!
ljubav-re-od-5-slova-2-samoglasnika-3-suglasnika-i-2-idiota
Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je. -Rej Čarls
ljubav-posebna-re-i-koristim-samo-kada-to-mislim-ako-previe-izgovarate-re-pojeftiniete
Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…
skroman-ovek-srean-i-kada-mu-kaete-samo-lepu-re-a-neskroman-nije-da-mu-poklonite-ceo-svet