Dođu dani kada te u vazdunu ipak osetim i onda se vrate sva sećanja…Odavno nikom o tebi ne pričam, puštam te da živiš samo u meni…Živim sa ...


dou-dani-kada-te-u-vazdunu-ipak-osetim-i-onda-se-vrate-sva-seanjaodavno-nikom-o-tebi-ne-priam-putam-te-da-ivi-samo-u-meniivim
dođudanikadatevazdunuipakosetimondasevratesvasećanja…odavnonikomtebinepričamputamdaživisamomeni…Živimdođu danidani kadakada tete uu vazdunuvazdunu ipakipak osetimosetim ii ondaonda sese vratevrate svasva sećanja…odavnosećanja…odavno nikomnikom oo tebitebi nene pričampuštam tete dada živišživiš samosamo uu meni…Živimmeni…Živim sadođu dani kadadani kada tekada te ute u vazdunuu vazdunu ipakvazdunu ipak osetimipak osetim iosetim i ondai onda seonda se vratese vrate svavrate sva sećanja…odavnosva sećanja…odavno nikomsećanja…odavno nikom onikom o tebio tebi netebi ne pričampuštam te date da živišda živiš samoživiš samo usamo u meni…Živimu meni…Živim sameni…Živim sadođu dani kada tedani kada te ukada te u vazdunute u vazdunu ipaku vazdunu ipak osetimvazdunu ipak osetim iipak osetim i ondaosetim i onda sei onda se vrateonda se vrate svase vrate sva sećanja…odavnovrate sva sećanja…odavno nikomsva sećanja…odavno nikom osećanja…odavno nikom o tebinikom o tebi neo tebi ne pričampuštam te da živište da živiš samoda živiš samo uživiš samo u meni…Živimsamo u meni…Živim sau meni…Živim sadođu dani kada te udani kada te u vazdunukada te u vazdunu ipakte u vazdunu ipak osetimu vazdunu ipak osetim ivazdunu ipak osetim i ondaipak osetim i onda seosetim i onda se vratei onda se vrate svaonda se vrate sva sećanja…odavnose vrate sva sećanja…odavno nikomvrate sva sećanja…odavno nikom osva sećanja…odavno nikom o tebisećanja…odavno nikom o tebi nenikom o tebi ne pričampuštam te da živiš samote da živiš samo uda živiš samo u meni…Živimživiš samo u meni…Živim sasamo u meni…Živim sa

Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih…
odavno-shvatih-pamtim-najbolje-ono-to-bih-da-zaboravim-a-neto-nemam-volje-da-seanja-izgubim-moja-su-neka-ih
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina