Dovoljna je samo jedna laž da bi sve istine postale sumnjive…


dovoljna-samo-jedna-da-bi-sve-istine-postale-sumnjive
dovoljnasamojednalaždabisveistinepostalesumnjive…dovoljna jeje samosamo jednajedna lažlaž dada bibi svesve istineistine postalepostale sumnjive…dovoljna je samoje samo jednasamo jedna lažjedna laž dalaž da bida bi svebi sve istinesve istine postaleistine postale sumnjive…dovoljna je samo jednaje samo jedna lažsamo jedna laž dajedna laž da bilaž da bi sveda bi sve istinebi sve istine postalesve istine postale sumnjive…dovoljna je samo jedna lažje samo jedna laž dasamo jedna laž da bijedna laž da bi svelaž da bi sve istineda bi sve istine postalebi sve istine postale sumnjive…

Sad ste sve postale lose od tih olosa
sad-ste-sve-postale-lose-od-tih-olosa
Kada bi sve postojeće stvari postale dim, tada bismo ih nosnicama raspoznavali. -Heraklit
kada-bi-sve-postojee-stvari-postale-dim-tada-bismo-ih-nosnicama-raspoznavali
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Nisu opasne sve knjige, opasna je samo jedna. -Danilo Kiš
nisu-opasne-sve-knjige-opasna-samo-jedna