Dovoljno je da obratiš pažnju na ono što ti se događa u životu i otkrićeš – svakog trenutka u toku dana – gdje On skriva svoje riječi i svoju volju. Trudi se da ispuniš ono što On traži: to je jedini razlog tvog postojanja na ovom svijetu.


dovoljno-da-obrati-panju-na-ono-to-ti-se-dogaa-u-ivotu-i-otkrie-svakog-trenutka-u-toku-dana-gdje-on-skriva-svoje-rijei-i-svoju-volju-trudi-se-da
paulo koeljodovoljnodaobratipažnjunaonototisedogađaživotuotkrićesvakogtrenutkatokudanagdjeonskrivasvojeriječisvojuvoljutrudiispunitražitojedinirazlogtvogpostojanjaovomsvijetudovoljno jeje dada obratišobratiš pažnjupažnju nana onoono štošto titi sese događadogađa uu životuživotu ii otkrićešotkrićeš –– svakogsvakog trenutkatrenutka uu tokutoku danadana –– gdjegdje onon skrivaskriva svojesvoje riječiriječi ii svojusvoju voljutrudi sese dada ispunišispuniš onoono štošto onon tražije jedinijedini razlograzlog tvogtvog postojanjapostojanja nana ovomovom svijetudovoljno je daje da obratišda obratiš pažnjuobratiš pažnju napažnju na onona ono štoono što tišto ti seti se događase događa udogađa u životuu životu iživotu i otkrićeši otkrićeš –otkrićeš – svakog– svakog trenutkasvakog trenutka utrenutka u tokuu toku danatoku dana –dana – gdje– gdje ongdje on skrivaon skriva svojeskriva svoje riječisvoje riječi iriječi i svojui svoju voljutrudi se dase da ispunišda ispuniš onoispuniš ono štoono što onšto on tražije jedini razlogjedini razlog tvograzlog tvog postojanjatvog postojanja napostojanja na ovomna ovom svijetu

Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. -Paulo Koeljo
tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi
Znam gdje idem i znam istinu. Ne moram biti ono što vi hoćete da budem. Slobodan sam da budem ono što ja hoću. -Muhamed Ali
znam-gdje-idem-i-znam-istinu-ne-moram-biti-ono-to-vi-hoete-da-budem-slobodan-sam-da-budem-ono-to-ja-hou
Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade. -Viktor Igo
istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to