Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju.


dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju
stendaldovoljnosamživeodabihvidiokakorazlikemeđuljudimarađajumržnjudovoljno samsam živeoživeo dada bihbih vidiovidio kakokako razlikerazlike međumeđu ljudimaljudima rađajurađaju mržnjudovoljno sam živeosam živeo daživeo da bihda bih vidiobih vidio kakovidio kako razlikekako razlike međurazlike među ljudimameđu ljudima rađajuljudima rađaju mržnjudovoljno sam živeo dasam živeo da bihživeo da bih vidioda bih vidio kakobih vidio kako razlikevidio kako razlike međukako razlike među ljudimarazlike među ljudima rađajumeđu ljudima rađaju mržnjudovoljno sam živeo da bihsam živeo da bih vidioživeo da bih vidio kakoda bih vidio kako razlikebih vidio kako razlike međuvidio kako razlike među ljudimakako razlike među ljudima rađajurazlike među ljudima rađaju mržnju

Usamljen među grobovima, zaboravio sam na mržnju. Vratila mi se kad sam prišao ljudima. -Meša Selimović
usamljen-meu-grobovima-zaboravio-sam-na-mrnju-vratila-mi-se-kad-sam-priao-ljudima
Da sam slep živeo bih u svome mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živim. -Branislav Crnčević
da-sam-slep-iveo-bih-u-svome-mraku-ovako-ko-zna-u-ijem-mraku-ivim
Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima. -Fridrih Niče
sklonost-ovjeka-da-sam-sebe-potcjenjuje-da-dopu-da-bude-pokraden-obmanut-i-iskoritavan-mogla-bi-biti-stid-boga-meu-ljudima
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro