Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.


dozvoljavam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-priznaju-da-su-zaboravili-kako-su-imali-majku
bertrand raseldozvoljavamdaklevećuženesamoonikojipriznajusuzaboravilikakoimalimajkudozvoljavam dada klevećukleveću ženežene samosamo onioni kojikoji priznajupriznaju dada susu zaboravilizaboravili kakokako susu imaliimali majkudozvoljavam da klevećuda kleveću ženekleveću žene samožene samo onisamo oni kojioni koji priznajukoji priznaju dapriznaju da suda su zaboravilisu zaboravili kakozaboravili kako sukako su imalisu imali majkudozvoljavam da kleveću ženeda kleveću žene samokleveću žene samo onižene samo oni kojisamo oni koji priznajuoni koji priznaju dakoji priznaju da supriznaju da su zaboravilida su zaboravili kakosu zaboravili kako suzaboravili kako su imalikako su imali majkudozvoljavam da kleveću žene samoda kleveću žene samo onikleveću žene samo oni kojižene samo oni koji priznajusamo oni koji priznaju daoni koji priznaju da sukoji priznaju da su zaboravilipriznaju da su zaboravili kakoda su zaboravili kako susu zaboravili kako su imalizaboravili kako su imali majku

Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku. -Ugo Foscolo
doputam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-su-mogli-zaboraviti-da-su-imali-majku
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu. -Duško Radović
mnoge-ene-mogle-bi-mnogo-i-lepo-da-vole-ali-nemaju-koga-a-sve-se-prave-kao-da-su-ve-voljene-sramota-ih-da-priznaju-da-nisu