Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.


drskost-i-upornost-su-brat-i-sestra-drski-i-uporni-ljudi-nikad-se-ne-mogu-popraviti-u-svojim-manama-i-slabostima-jer-oni-ne-osetivi-nikad-rave
ivo andrićdrskostupornostsubratsestradrskiuporniljudinikadsenemogupopravitisvojimmanamaslabostimajeroniosetivirđaveposledicesvojihmananasebiprimećujudaihimajustogatrebaodtakvihbežatitodaljedrskost ii upornostupornost susu bratbrat ii sestradrski ii uporniuporni ljudiljudi nikadnikad sese nene mogumogu popravitipopraviti uu svojimsvojim manamamanama ii slabostimajer onine osetivšiosetivši nikadnikad rđaverđave poslediceposledice svojihsvojih manamana nana sebii nene primećujuprimećuju dada ihih imajui stogastoga trebatreba odod takvihtakvih ljudiljudi bežatibežati štošto daljedrskost i upornosti upornost suupornost su bratsu brat ibrat i sestradrski i upornii uporni ljudiuporni ljudi nikadljudi nikad senikad se nese ne mogune mogu popravitimogu popraviti upopraviti u svojimu svojim manamasvojim manama imanama i slabostimane osetivši nikadosetivši nikad rđavenikad rđave posledicerđave posledice svojihposledice svojih manasvojih mana namana na sebii ne primećujune primećuju daprimećuju da ihda ih imajui stoga trebastoga treba odtreba od takvihod takvih ljuditakvih ljudi bežatiljudi bežati štobežati što dalje

Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju
Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Albert Kami
ne-vjeruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Alber Kami
ne-veruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Bol i uživanje mogu ličiti jedno na drugo kao brat i sestra. -Herman Hese
bol-i-uivanje-mogu-liiti-jedno-na-drugo-kao-brat-i-sestra