Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.


drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
anton Čehovdrugideoživotakodpametnogčovekasastojiseoslobađanjuodludostipredrasudapogrenihmiljenjakojestekaotokomprvogdelaživotadrugi deodeo životaživota kodkod pametnogpametnog čovekačoveka sastojisastoji sese uu oslobađanjuoslobađanju odod ludostiludosti ii predrasudapredrasuda ii pogrešnihpogrešnih mišljenjamišljenja kojekoje jeje stekaostekao tokomtokom prvogprvog deladela životadrugi deo životadeo života kodživota kod pametnogkod pametnog čovekapametnog čoveka sastojičoveka sastoji sesastoji se use u oslobađanjuu oslobađanju odoslobađanju od ludostiod ludosti iludosti i predrasudai predrasuda ipredrasuda i pogrešnihi pogrešnih mišljenjapogrešnih mišljenja kojemišljenja koje jekoje je stekaoje stekao tokomstekao tokom prvogtokom prvog delaprvog dela životadrugi deo života koddeo života kod pametnogživota kod pametnog čovekakod pametnog čoveka sastojipametnog čoveka sastoji sečoveka sastoji se usastoji se u oslobađanjuse u oslobađanju odu oslobađanju od ludostioslobađanju od ludosti iod ludosti i predrasudaludosti i predrasuda ii predrasuda i pogrešnihpredrasuda i pogrešnih mišljenjai pogrešnih mišljenja kojepogrešnih mišljenja koje jemišljenja koje je stekaokoje je stekao tokomje stekao tokom prvogstekao tokom prvog delatokom prvog dela životadrugi deo života kod pametnogdeo života kod pametnog čovekaživota kod pametnog čoveka sastojikod pametnog čoveka sastoji sepametnog čoveka sastoji se učoveka sastoji se u oslobađanjusastoji se u oslobađanju odse u oslobađanju od ludostiu oslobađanju od ludosti ioslobađanju od ludosti i predrasudaod ludosti i predrasuda iludosti i predrasuda i pogrešnihi predrasuda i pogrešnih mišljenjapredrasuda i pogrešnih mišljenja kojei pogrešnih mišljenja koje jepogrešnih mišljenja koje je stekaomišljenja koje je stekao tokomkoje je stekao tokom prvogje stekao tokom prvog delastekao tokom prvog dela života

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Mi kujemo lance koje nosimo tokom života. -Čarls Dikens
mi-kujemo-lance-koje-nosimo-tokom-ivota
Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem. -Ajrton Sena
strah-deo-ivota-neki-ne-znaju-kako-se-suoiti-strahom-drugi-i-ubrajam-sebe-naue-iveti-njim-ne-kao-s-neim-negativnim-ve-kao-s-oseanjem-za
Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o