Drugom praštaj mnogo, sebi ništa.


drugom-prataj-mnogo-sebi
latinske poslovicedrugompratajmnogosebinitadrugom praštajpraštaj mnogosebi ništadrugom praštaj mnogo