Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu.


dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu
fridrih ničeduakojaznadavoljenasamanevoliotkrivasvojtalogonotonjojnajnižeizlazinapovrinuduša kojakoja znazna dada jeje voljenasama nene volivoli otkrivaotkriva svojsvoj talogono štošto jeu njojnjoj najniženajniže izlaziizlazi nana površinuduša koja znakoja zna dazna da jeda je voljenavoljena a samaa sama nesama ne voline voli otkrivavoli otkriva svojotkriva svoj talogono što ješto je uje u njoju njoj najniženjoj najniže izlazinajniže izlazi naizlazi na površinuduša koja zna dakoja zna da jezna da je voljenaje voljena a samavoljena a sama nea sama ne volisama ne voli otkrivane voli otkriva svojvoli otkriva svoj talogono što je ušto je u njojje u njoj najnižeu njoj najniže izlazinjoj najniže izlazi nanajniže izlazi na površinuduša koja zna da jekoja zna da je voljenada je voljena a samaje voljena a sama nevoljena a sama ne volia sama ne voli otkrivasama ne voli otkriva svojne voli otkriva svoj talogono što je u njojšto je u njoj najnižeje u njoj najniže izlaziu njoj najniže izlazi nanjoj najniže izlazi na površinu

Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krijeČovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.