Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu.


dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu
fridrih ničeduakojaznadavoljenasamanevoliotkrivasvojtalogonotonjojnajnižeizlazinapovrinuduša kojakoja znazna dada jeje voljenasama nene volivoli otkrivaotkriva svojsvoj talogono štošto jeu njojnjoj najniženajniže izlaziizlazi nana površinuduša koja znakoja zna dazna da jeda je voljenavoljena a samaa sama nesama ne voline voli otkrivavoli otkriva svojotkriva svoj talogono što ješto je uje u njoju njoj najniženjoj najniže izlazinajniže izlazi naizlazi na površinuduša koja zna dakoja zna da jezna da je voljenaje voljena a samavoljena a sama nea sama ne volisama ne voli otkrivane voli otkriva svojvoli otkriva svoj talogono što je ušto je u njojje u njoj najnižeu njoj najniže izlazinjoj najniže izlazi nanajniže izlazi na površinuduša koja zna da jekoja zna da je voljenada je voljena a samaje voljena a sama nevoljena a sama ne volia sama ne voli otkrivasama ne voli otkriva svojne voli otkriva svoj talogono što je u njojšto je u njoj najnižeje u njoj najniže izlaziu njoj najniže izlazi nanjoj najniže izlazi na površinu

Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil
tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi
Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije -Ivo Andric
ovjek-koji-ne-voli-nije-sposoban-osjetiti-veliinu-e-ljubavi-snagu-ljubomore-opasnost-koja-se-u-njoj-krije
Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.
ovek-koji-ne-voli-nije-sposoban-da-oseti-veliinu-e-ljubavi-snagu-ljubomore-opasnost-koja-se-u-njoj-krije