Duboko sam uveren da mrtvi žive dotle, dok ima živih koji misle na njih.


duboko-sam-uveren-da-mrtvi-ive-dotle-dok-ima-ivih-koji-misle-na-njih
viktor igodubokosamuverendamrtviživedotledokimaživihkojimislenanjihduboko samsam uverenuveren dada mrtvimrtvi živežive dotledok imaima živihživih kojikoji mislemisle nana njihduboko sam uverensam uveren dauveren da mrtvida mrtvi živemrtvi žive dotledok ima živihima živih kojiživih koji mislekoji misle namisle na njihduboko sam uveren dasam uveren da mrtviuveren da mrtvi živeda mrtvi žive dotledok ima živih kojiima živih koji misleživih koji misle nakoji misle na njihduboko sam uveren da mrtvisam uveren da mrtvi živeuveren da mrtvi žive dotledok ima živih koji misleima živih koji misle naživih koji misle na njih

Duboko sam uvjeren da mrtvi žive dotle, dok ima živih koji misle na njih. -Viktor Igo
duboko-sam-uvjeren-da-mrtvi-ive-dotle-dok-ima-ivih-koji-misle-na-njih
Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi. -Fjodor Dostojevski
koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi. -Mahatma Gandi
verujem-da-bog-ima-isto-toliko-imena-koliko-ima-ivih-ljudi