Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška.


duh-postaje-slobodan-tek-kada-prestane-biti-podrka
franc kafkaduhpostajeslobodantekkadaprestanebitipodrkaduh postajepostaje slobodanslobodan tektek kadakada prestaneprestane bitibiti podrškaduh postaje slobodanpostaje slobodan tekslobodan tek kadatek kada prestanekada prestane bitiprestane biti podrškaduh postaje slobodan tekpostaje slobodan tek kadaslobodan tek kada prestanetek kada prestane bitikada prestane biti podrškaduh postaje slobodan tek kadapostaje slobodan tek kada prestaneslobodan tek kada prestane bititek kada prestane biti podrška

Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem.Često je sigurnije biti u okovima nego biti slobodan.Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.Čovek je željen tek ako želi. I ako sebe celog damo , tek tada i možemo biti celi.Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.