Duh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.


duh-savrenog-oveka-poput-ogledala-ogledalo-ne-tri-za-stvarima-kako-bi-uhvatilo-njihov-odraz-a-kada-ih-odraava-ne-dri-ih-samo-za-sebe-tako-ga-ne-moe
Čuang ceduhsavrenogčovekapoputogledalaogledalonetrčizastvarimakakobiuhvatilonjihovodrazkadaihodražavadržisamosebetakoganitamožeotetititakopokvaritiduh jeje savršenogsavršenog čovekačoveka poputpoput ogledalaogledalo nene trčitrči zaza stvarimastvarima kakokako bibi uhvatilouhvatilo njihovnjihov odrazkada ihih odražavane držidrži ihih samosamo zaza sebetako gaga ništaništa nene možemože oštetititako gaga ništaništa nene možemože pokvaritiduh je savršenogje savršenog čovekasavršenog čoveka poputčoveka poput ogledalaogledalo ne trčine trči zatrči za stvarimaza stvarima kakostvarima kako bikako bi uhvatilobi uhvatilo njihovuhvatilo njihov odraza kada ihkada ih odražavane drži ihdrži ih samoih samo zasamo za sebetako ga ništaga ništa neništa ne možene može oštetititako ga ništaga ništa neništa ne možene može pokvariti

Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući. -Ernest Hemingvej
ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom