Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti


duh-savrenog-ovjeka-poput-ogledala-ogledalo-ne-tri-za-stvarima-kako-bi-uhvatilo-njihov-odraz-a-kada-ih-odraava-ne-dri-ih-samo-za-sebe-tako-ga-ne-moe
Čuang ceduhsavrenogčovjekapoputogledalaogledalonetrčizastvarimakakobiuhvatilonjihovodrazkadaihodražavadržisamosebetakoganitamožeotetititakopokvaritiduh jeje savršenogsavršenog čovjekačovjeka poputpoput ogledalaogledalo nene trčitrči zaza stvarimastvarima kakokako bibi uhvatilouhvatilo njihovnjihov odrazkada ihih odražavane držidrži ihih samosamo zaza sebetako gaga ništaništa nene možemože oštetititako gaga ništaništa nene možemože pokvaritiduh je savršenogje savršenog čovjekasavršenog čovjeka poputčovjeka poput ogledalaogledalo ne trčine trči zatrči za stvarimaza stvarima kakostvarima kako bikako bi uhvatilobi uhvatilo njihovuhvatilo njihov odraza kada ihkada ih odražavane drži ihdrži ih samoih samo zasamo za sebetako ga ništaga ništa neništa ne možene može oštetititako ga ništaga ništa neništa ne možene može pokvariti

Duh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Čovjek koji ne može dati ništa svoje, ne može ništa ni osjetiti.Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.Ljubav je besmrtno i beskonačno žarište u nama, kojeg ništa ne može ograničiti i ništa ugasiti.