Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti


duh-savrenog-ovjeka-poput-ogledala-ogledalo-ne-tri-za-stvarima-kako-bi-uhvatilo-njihov-odraz-a-kada-ih-odraava-ne-dri-ih-samo-za-sebe-tako-ga-ne-moe
Čuang ceduhsavrenogčovjekapoputogledalaogledalonetrčizastvarimakakobiuhvatilonjihovodrazkadaihodražavadržisamosebetakoganitamožeotetititakopokvaritiduh jeje savršenogsavršenog čovjekačovjeka poputpoput ogledalaogledalo nene trčitrči zaza stvarimastvarima kakokako bibi uhvatilouhvatilo njihovnjihov odrazkada ihih odražavane držidrži ihih samosamo zaza sebetako gaga ništaništa nene možemože oštetititako gaga ništaništa nene možemože pokvaritiduh je savršenogje savršenog čovjekasavršenog čovjeka poputčovjeka poput ogledalaogledalo ne trčine trči zatrči za stvarimaza stvarima kakostvarima kako bikako bi uhvatilobi uhvatilo njihovuhvatilo njihov odraza kada ihkada ih odražavane drži ihdrži ih samoih samo zasamo za sebetako ga ništaga ništa neništa ne možene može oštetititako ga ništaga ništa neništa ne možene može pokvariti