Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.


duhovitost-drskost-koja-stekla-obrazovanje
aristotelduhovitostdrskostkojasteklaobrazovanjeduhovitost jeje drskostdrskost kojakoja jeje steklastekla obrazovanjeduhovitost je drskostje drskost kojadrskost koja jekoja je steklaje stekla obrazovanjeduhovitost je drskost kojaje drskost koja jedrskost koja je steklakoja je stekla obrazovanjeduhovitost je drskost koja jeje drskost koja je stekladrskost koja je stekla obrazovanje

Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.