Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici.


dunost-lidera-da-zaustavi-paniku-voa-mora-da-vodi-ili-nema-da-trai-u-politici
hari trumandužnostlideradazaustavipanikuvođamoravodiilinematatražipoliticidužnost jeje lideralidera dada zaustavizaustavi panikuvođa moramora dada vodivodi iliili nemanema štašta dada tražitraži uu politicidužnost je lideraje lidera dalidera da zaustavida zaustavi panikuvođa mora damora da vodida vodi ilivodi ili nemaili nema štanema šta dašta da tražida traži utraži u politicidužnost je lidera daje lidera da zaustavilidera da zaustavi panikuvođa mora da vodimora da vodi ilida vodi ili nemavodi ili nema štaili nema šta danema šta da tražišta da traži uda traži u politicidužnost je lidera da zaustavije lidera da zaustavi panikuvođa mora da vodi ilimora da vodi ili nemada vodi ili nema štavodi ili nema šta daili nema šta da tražinema šta da traži ušta da traži u politici

Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. -Otac Tadej
ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
Divlje obožavanje je bolest prouzrokovana činjenicom da rulja nema suštinu, nema dušu i traži nešto čime će da ispuni prazninu. -Čarls Bukovski
divlje-oboavanje-bolest-prouzrokovana-injenicom-da-rulja-nema-sutinu-nema-u-i-trai-neto-ime-e-da-ispuni-prazninu
Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo. -Baruh de Spinoza
samo-o-onome-izvesno-znamo-da-dobro-ili-ravo-to-uistinu-vodi-saznanju-ili-to-moe-da-nas-sprei-da-saznajemo
Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga i on će ti se javiti. -Lav Tolstoj
boga-nema-samo-za-onoga-ko-ga-ne-trai-trai-ga-i-on-e-ti-se-javiti