Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.


dunost-roditelja-da-ne-smatraju-decu-svoju-za-iskljuivu-svojinu-svoju-no-da-ih-vaspitavaju-malo-za-sebe-a-dosta-za-drutvo-majka-priroda-nauila
nikolaj velimirovićdužnostroditeljadanesmatrajudecusvojuzaisključivusvojinusvojunoihvaspitavajumalosebedostadrutvomajkaprirodanaučiladovoljnosvakodetesebičnostimajkasrpkinjanematometadodaimaoduzmedužnost jeje roditeljaroditelja dada nene smatrajusmatraju decudecu svojusvoju zaza isključivuisključivu svojinusvojinu svojuno dada ihih vaspitavajuvaspitavaju malomalo zaza sebedosta zaza društvomajka prirodapriroda naučilanaučila jeje dovoljnodovoljno svakosvako detedete sebičnostimajka srpkinjasrpkinja nemanema tometome štašta dada dodadoda nono imaima dada oduzmedužnost je roditeljaje roditelja daroditelja da neda ne smatrajune smatraju decusmatraju decu svojudecu svoju zasvoju za isključivuza isključivu svojinuisključivu svojinu svojuno da ihda ih vaspitavajuih vaspitavaju malovaspitavaju malo zamalo za sebea dosta zadosta za društvomajka priroda naučilapriroda naučila jenaučila je dovoljnoje dovoljno svakodovoljno svako detesvako dete sebičnostimajka srpkinja nemasrpkinja nema tomenema tome štatome šta dašta da dodada doda nododa no imano ima daima da oduzme

Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi. -Konfučije
sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi
Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici. -Hari Truman
dunost-lidera-da-zaustavi-paniku-voa-mora-da-vodi-ili-nema-da-trai-u-politici