Dva osećanja su nam divno prisna – u njima srce stiče hranu – ljubav prema svom ognjištu i ljubav prema grobovima predaka. Na njima je od pamtiveka, voljom samog boga, zasnovana čovekova samostalnost, zaloga njegove veličine.


dva-oseanja-su-nam-divno-prisna-u-njima-srce-stie-hranu-ljubav-prema-svom-ognji-i-ljubav-prema-grobovima-predaka-na-njima-od-pamtiveka-voljom-samog
aleksandar puškindvaosećanjasunamdivnoprisnanjimasrcestičehranuljubavpremasvomognjitugrobovimapredakanaodpamtivekavoljomsamogbogazasnovanačovekovasamostalnostzaloganjegoveveličinedva osećanjaosećanja susu namnam divnodivno prisnaprisna –u njimanjima srcesrce stičestiče hranuhranu –– ljubavljubav premaprema svomsvom ognjištuognjištu ii ljubavljubav premaprema grobovimagrobovima predakana njimanjima jeje odod pamtivekavoljom samogsamog bogazasnovana čovekovačovekova samostalnostzaloga njegovenjegove veličinedva osećanja suosećanja su namsu nam divnonam divno prisnadivno prisna –prisna – u– u njimau njima srcenjima srce stičesrce stiče hranustiče hranu –hranu – ljubav– ljubav premaljubav prema svomprema svom ognjištusvom ognjištu iognjištu i ljubavi ljubav premaljubav prema grobovimaprema grobovima predakana njima jenjima je odje od pamtivekavoljom samog bogazasnovana čovekova samostalnostzaloga njegove veličine

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci
Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu. -Ralf Voldo Emerson
veruj-ljudima-i-oni-e-biti-iskreni-prema-tebi-postupaj-prema-njima-kao-da-su-velikani-i-oni-e-pokazati-svoju-veliinu
Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi