Edukacija je oružje čiji efekti zavise od toga ko je drži i prema kome je usmerena.


edukacija-oru-iji-efekti-zavise-od-toga-ko-dri-i-prema-kome-usmerena
josif staljinedukacijaoružječijiefektizaviseodtogakodržipremakomeusmerenaedukacija jeoružje čijičiji efektiefekti zavisezavise odod togatoga koko jeje držidrži ii premaprema komekome jeje usmerenaedukacija je oružjeje oružje čijioružje čiji efektičiji efekti zaviseefekti zavise odzavise od togaod toga kotoga ko jeko je držije drži idrži i premai prema komeprema kome jekome je usmerenaedukacija je oružje čijije oružje čiji efektioružje čiji efekti zavisečiji efekti zavise odefekti zavise od togazavise od toga kood toga ko jetoga ko je držiko je drži ije drži i premadrži i prema komei prema kome jeprema kome je usmerenaedukacija je oružje čiji efektije oružje čiji efekti zaviseoružje čiji efekti zavise odčiji efekti zavise od togaefekti zavise od toga kozavise od toga ko jeod toga ko je držitoga ko je drži iko je drži i premaje drži i prema komedrži i prema kome jei prema kome je usmerena

Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili. -Gete
ako-sretnemo-nekoga-ko-nama-duguje-zahvalnost-odmah-se-toga-setimo-koliko-smo-pak-puta-sreli-nekoga-kome-mi-dugujemo-zahvalnost-pa-se-toga-nismo
Vegetarijanstvo je kriterijum po kome možemo prepoznati da li je čovekovo stremljenje prema moralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno. -Lav Nikolajevič Tolstoj
vegetarijanstvo-kriterijum-po-kome-moemo-prepoznati-da-li-ovekovo-stremljenje-prema-moralnoj-savrenosti-iskreno-i-ozbiljno