Ekspert je covek koji je napravio sve greske koje se mogu napraviti u poslu u kojim se bavi. By Maja


ekspert-covek-koji-napravio-sve-greske-koje-se-mogu-napraviti-u-poslu-u-kojim-se-bavi-by-maja
ekspertcovekkojinapraviosvegreskekojesemogunapravitiposlukojimbavibymajaekspert jeje covekcovek kojikoji jeje napravionapravio svesve greskegreske kojekoje sese mogumogu napravitinapraviti uu posluposlu uu kojimkojim sese baviby majaekspert je covekje covek kojicovek koji jekoji je napravioje napravio svenapravio sve greskesve greske kojegreske koje sekoje se moguse mogu napravitimogu napraviti unapraviti u posluu poslu uposlu u kojimu kojim sekojim se baviekspert je covek kojije covek koji jecovek koji je napraviokoji je napravio sveje napravio sve greskenapravio sve greske kojesve greske koje segreske koje se mogukoje se mogu napravitise mogu napraviti umogu napraviti u poslunapraviti u poslu uu poslu u kojimposlu u kojim seu kojim se baviekspert je covek koji jeje covek koji je napraviocovek koji je napravio svekoji je napravio sve greskeje napravio sve greske kojenapravio sve greske koje sesve greske koje se mogugreske koje se mogu napravitikoje se mogu napraviti use mogu napraviti u poslumogu napraviti u poslu unapraviti u poslu u kojimu poslu u kojim seposlu u kojim se bavi

Ziv covek se na sve navikne, pre ili kasnije. by Maja
ziv-covek-se-na-sve-navikne-pre-ili-kasnije-by-maja
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Gde mogu da nađem čoveka kojim upravlja razum umesto navika i nagona? -Halil Džubran
gde-mogu-da-naem-oveka-kojim-upravlja-razum-umesto-navika-i-nagona