Želim da budem predstavnik teorije da zaista možete da ostvarite sve što zamislite. Verujem da mogu da stvorim sve što poželim.


elim-da-budem-predstavnik-teorije-da-zaista-moete-da-ostvarite-sve-to-zamislite-verujem-da-mogu-da-stvorim-sve-to-poelim
vil smitŽelimdabudempredstavnikteorijezaistamožeteostvaritesvetozamisliteverujemmogustvorimpoželimŽelim dada budembudem predstavnikpredstavnik teorijeteorije dada zaistazaista možetemožete dada ostvariteostvarite svesve štošto zamisliteverujem dada mogumogu dada stvorimstvorim svesve štošto poželimŽelim da budemda budem predstavnikbudem predstavnik teorijepredstavnik teorije dateorije da zaistada zaista možetezaista možete damožete da ostvariteda ostvarite sveostvarite sve štosve što zamisliteverujem da moguda mogu damogu da stvorimda stvorim svestvorim sve štosve što poželimŽelim da budem predstavnikda budem predstavnik teorijebudem predstavnik teorije dapredstavnik teorije da zaistateorije da zaista možeteda zaista možete dazaista možete da ostvaritemožete da ostvarite sveda ostvarite sve štoostvarite sve što zamisliteverujem da mogu dada mogu da stvorimmogu da stvorim sveda stvorim sve štostvorim sve što poželimŽelim da budem predstavnik teorijeda budem predstavnik teorije dabudem predstavnik teorije da zaistapredstavnik teorije da zaista možeteteorije da zaista možete dada zaista možete da ostvaritezaista možete da ostvarite svemožete da ostvarite sve štoda ostvarite sve što zamisliteverujem da mogu da stvorimda mogu da stvorim svemogu da stvorim sve štoda stvorim sve što poželim

Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga. -Paulo Koeljo
elim-neto-da-ti-kaem-nemoj-da-se-optereuje-objanjenjima-emocija-proivljavaj-sve-intezivno-i-sve-to-osjeti-uvaj-kao-poklon-od-boga
Želim da budem upamćena kao osoba koja je želela slobodu, jednakost, pravdu i prosparitet za sve ljude. -Roza Parks
elim-da-budem-upamena-kao-osoba-koja-elelaslobodu-jednakost-pravdu-i-prosparitet-za-sve-ljude