Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.


elim-da-inim-dobre-stvari-elim-da-svet-postane-bolji-zato-to-sam-ja-iveo-elim-da-moj-posao-moja-porodica-ima-smisla-ukoliko-nekome-ne-inite-ivot
vil smitŽelimdačinimdobrestvarisvetpostaneboljizatotosamjaživeomojposaomojaporodicaimasmislaukolikonekomenečiniteživotboljimgubitevremevaćepostatikadadrugimaulepateživotŽelim dada činimčinim dobredobre stvariŽelim dada svetsvet postanepostane boljibolji zatozato štošto samsam jaja živeoŽelim dada mojmoj posaomoja porodicaporodica imaima smislaukoliko nekomenekome nene činitečinite životživot boljimgubite vremevaš životživot ćeće postatipostati boljibolji kadakada drugimadrugima ulepšateulepšate životŽelim da činimda činim dobrečinim dobre stvariŽelim da svetda svet postanesvet postane boljipostane bolji zatobolji zato štozato što samšto sam jasam ja živeoŽelim da mojda moj posaomoja porodica imaporodica ima smislaukoliko nekome nenekome ne činitene činite životčinite život boljimvaš život ćeživot će postatiće postati boljipostati bolji kadabolji kada drugimakada drugima ulepšatedrugima ulepšate život

Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena. -Bruce Lee
ukoliko-voli-ivot-ne-sme-traiti-vreme-zato-to-ivot-injen-od-vremena
Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti. -Ralf Voldo Emerson
smejati-se-esto-i-mnogo-osvojiti-potovanje-inteligentnih-ljudi-i-naklonost-dece-ostaviti-svet-boljim-znati-da-bar-jedan-ivot-lake-disao-zato-to-ste
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji