Želio bih da živim od grupe, ako ne onda ću se penzionisati sa nekoliko stotina dolara, preseliti u Meksiko ili Jugoslaviju, obrađivati krompir i učiti se o historiji roka iz starih brojeva Creem magazina.


elio-bih-da-ivim-od-grupe-ako-ne-onda-u-se-penzionisati-nekoliko-stotina-dolara-preseliti-u-meksiko-ili-jugoslaviju-obraivati-krompir-i-uiti-se-o
kurt cobainŽeliobihdaživimodgrupeakoneondaćusepenzionisatinekolikostotinadolarapreselitimeksikoilijugoslavijuobrađivatikrompiručitihistorijirokaizstarihbrojevacreemmagazinaŽelio bihbih dada živimživim odod grupeako nene ondaonda ćuću sese penzionisatipenzionisati sasa nekolikonekoliko stotinastotina dolarapreseliti uu meksikomeksiko iliili jugoslavijuobrađivati krompirkrompir ii učitiučiti sese oo historijihistoriji rokaroka iziz starihstarih brojevabrojeva creemcreem magazinaŽelio bih dabih da živimda živim odživim od grupeako ne ondane onda ćuonda ću seću se penzionisatise penzionisati sapenzionisati sa nekolikosa nekoliko stotinanekoliko stotina dolarapreseliti u meksikou meksiko ilimeksiko ili jugoslavijuobrađivati krompir ikrompir i učitii učiti seučiti se ose o historijio historiji rokahistoriji roka izroka iz starihiz starih brojevastarih brojeva creembrojeva creem magazina

Šta je to kalorija? To je malo bezobrazno đubre koje se preko noći uvuče u tvoj orman pa ti skupi svu tvoju garderobu za nekoliko brojeva!
to-kalorija-to-malo-bezobrazno-ubre-koje-se-preko-noi-uvue-u-tvoj-orman-pa-ti-skupi-svu-tvoju-garderobu-za-nekoliko-brojeva
Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti. -Franc Kafka
ene-imaju-veliku-mo-kad-bih-nekoliko-ena-koje-poznajem-mogao-nagovoriti-da-zajedno-rade-u-moju-korist-mogao-bih-uspjeti
U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. -Ivo Andric
u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da