Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.


ena-e-samo-onu-tajnu-uvati-koju-ne-zna
srpske posloviceŽenaćesamoonutajnusačuvatikojuneznaŽena ćeće samosamo onuonu tajnutajnu sačuvatisačuvati kojukoju nene znaŽena će samoće samo onusamo onu tajnuonu tajnu sačuvatitajnu sačuvati kojusačuvati koju nekoju ne znaŽena će samo onuće samo onu tajnusamo onu tajnu sačuvationu tajnu sačuvati kojutajnu sačuvati koju nesačuvati koju ne znaŽena će samo onu tajnuće samo onu tajnu sačuvatisamo onu tajnu sačuvati kojuonu tajnu sačuvati koju netajnu sačuvati koju ne zna

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more