Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.


ena-ipak-i-neosporno-najvea-iluzija-ovekova-ne-postoji-jedna-srea-koja-u-stanju-da-domai-radost-ljubavi-sve-drugo-moe-biti-slava-uspeh-i
jovan dučićŽenaipakneospornonajvećailuzijačovekovanepostojijednasrećakojastanjudadomairadostljubavisvedrugomožebitislavauspehsatisfakcijaaliženajedinopijanstvosrcasvetamnestraneženinakarakterakaonepostojenegozatobudeosvetljensamojedannjendeoonajkojemonanajviezračikojiuvekbožanstvenŽena jeipak ii neospornonajveća iluzijailuzija čovekovane postojipostoji nini jednajedna srećasreća kojakoja jeu stanjustanju dada domašidomaši radostradost ljubavisve drugodrugo možemože bitibiti slavauspeh ii satisfakcijaali jeje ženažena jedinojedino pijanstvopijanstvo srcani svesve tamnetamne stranestrane ženinaženina karakterakaraktera kaokao dada nene postojepostoje negonego zatozato dada budebude osvetljenosvetljen samosamo jedanjedan njennjen deoonaj uu kojemkojem onaona najvišenajviše zračizrači ii kojikoji jeje uvekuvek božanstvenipak i neospornonajveća iluzija čovekovane postoji nipostoji ni jednani jedna srećajedna sreća kojasreća koja jekoja je uje u stanjuu stanju dastanju da domašida domaši radostdomaši radost ljubavisve drugo možedrugo može bitimože biti slavauspeh i satisfakcijaali je ženaje žena jedinožena jedino pijanstvojedino pijanstvo srcani sve tamnesve tamne stranetamne strane ženinastrane ženina karakteraženina karaktera kaokaraktera kao dakao da neda ne postojene postoje negopostoje nego zatonego zato dazato da budeda bude osvetljenbude osvetljen samoosvetljen samo jedansamo jedan njenjedan njen deoonaj u kojemu kojem onakojem ona najvišeona najviše zračinajviše zrači izrači i kojii koji jekoji je uvekje uvek božanstven

U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju. -Jovan Dučić
u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. -Žorž Sand
postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek